Πίνακας Αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 18.00

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Επικύρωση πρακτικών 13ης  & 14ης Τακτικής Συνεδρίασης έτους 2017

ΟΜΟΦΩΝΑ

34/2018

Θέμα 1ο: Έκδοση ψηφίσματος για τους βανδαλισμούς των σχολείων κατά την διάρκεια των καταλήψεων

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

35/2018

Θέμα  2ο: Σύσταση και λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου 3979/2011

ΕΚΛΟΓΗ

36/2018

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

37/2018

Θέμα 4ο: Αμοιβή πληρεξούσιου Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ 3 του ΚΔΚ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

38/2018

Θέμα 5ο:. Αμοιβή πληρεξούσιου Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ 3 του ΚΔΚ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

39/2018

Θέμα 6ο: Αμοιβή πληρεξούσιου Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ 3 του ΚΔΚ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

40/2018

Θέμα 7ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα  «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

41/2018

Θέμα 8ο: Κοπή δύο δένδρων  (πεύκων) στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίου Σύλλα στο ύψος της στάσης «Γέφυρα» της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

42/2018

Θέμα 9ο: Κοπή δύο δένδρων  (λεύκες)  στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου – Λυκείου Πεντέλης της Δ.Κ. Πεντέλης  .(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

43/2018

Θέμα 10ο : Έγκριση έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

44/2018

Θέμα 11ο: Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Δ΄ τριμήνου οικονομικού   έτους 2017 και υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο ( Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

45/2018

Θέμα 12ο: 1η υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018. (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

46/2018

Θέμα 13ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας   Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών Υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πεντέλης.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

47/2018

Θέμα 14ο: 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018(Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

48/2018

Θέμα 15ο: Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργου

ΟΜΟΦΩΝΑ

49/2018

Θέμα 16ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και συγκρότηση επιτροπής, για την οριστική επιτροπή παραλαβής έργου του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν. 4257/14 – ΦΕΚ Α93/14-4-2014, Άρθρο 61

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

50/2018

Θέμα 17ο:  Αποδοχή ποσού για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής

ΟΜΟΦΩΝΑ

51/2018

Θέμα 18ο: Απαλλαγή από πληρωμή εκταφής

ΟΜΟΦΩΝΑ

52/2018

Θέμα 19ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

53/2018

Θέμα 20ο  Έγκριση ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών εκδήλωσης 25ης Μαρτίου του Δήμου έτους 2018

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

54/2018

Θέμα 21ο : ‘Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου & των Ν.Π.Δ.Δ. για δύο συν ένα έτη με διαδικασίες διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. ( Μειοδοτικού ποσοστό έκπτωσης για καύσιμα τιμή μονάδος για λιπαντικά)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

55/2018

Θέμα 22ο : Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος

ΟΜΟΦΩΝΑ

56/2018

Θέμα 23ο : Έκτακτη επιχορήγηση Α/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ

57/2018

Θέμα 24ο :. Ά Κατανομή ΚΑΠ έτους 2018 λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές

ΟΜΟΦΩΝΑ

58/2018

Θέμα 25ο  : Έγκριση 1ης αναμόρφωσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

59/2018

Θέμα 26ο : Έγκριση 1ης αναμόρφωσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού(επανυποβολή)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                                        ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Top