Πίνακας Αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        ΜΕΛΙΣΣΙΑ  27/4/2018

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 4η EIΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018 

111/2018

Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 ν.3852/2010)

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

 

                                                                           ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Top