Πίνακας Αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 5η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 19.00

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Επικύρωση πρακτικών 17ης  & 18ης Τακτικής Συνεδρίασης έτους 2017

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

112/2018

Θέμα 1ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 15 στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση  και Τεχνική Έκθεση - Μελέτη 6/2018  Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

113/2018

Θέμα  2ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

114/2018

Θέμα 3ο: Μεταβίβαση και παράδοση στην ΕΥΔΑΠ του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Πεντέλης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

115/2018

Θέμα 4ο: Έκφραση  σύμφωνης γνώμης ως προς την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο « Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής» από την Περιφέρεια Αττικής

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

116/2018

Θέμα 5ο:. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή – Ανακατασκευή οδών & πεζοδρομίων στο Ο.Τ. 122 της Δ. Κ. Πεντέλης», Α.Μ.34/2015 Τ.Υ.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

117/2018

Θέμα 6ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και συγκρότηση επιτροπής, για την οριστική επιτροπή παραλαβής έργου του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν. 4257/14 – ΦΕΚ Α 93/14-4-2014, άρθρο 61.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

118/2018

Θέμα 7ο: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

119/2018

Θέμα 8ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 75.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για το έτος 2018

ΟΜΟΦΩΝΑ

120/2018

Θέμα 9ο: Διαγραφή χρεώσεων από οφειλές  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2011 & 2012 λόγω ηλεκτροδότησης και οίκοθεν εξόφλησής τους

ΟΜΟΦΩΝΑ

121/2018

Θέμα 10ο : Διαγραφή χρέωσης οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012 λόγω αλλαγής στα ποσοστά ιδιοκτησίας και εξόφλησής του

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

122/2018

Θέμα 11ο: Διαγραφή χρεώσεων από οφειλές  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2010, 2011 & 2012 λόγω θανάτου των ιδιοκτητών και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

123/2018

Θέμα 12ο: Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος

ΟΜΟΦΩΝΑ

124/2018

Θέμα 13ο: Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

125/2018

Θέμα 14ο: Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

126/2018

Θέμα 15ο: Καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

127/2018

 

Θέμα 16ο: Αποδοχή παραίτησης – Αντικατάσταση τακτικού μέλους Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ

128/2018

Θέμα 17ο:  Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ

129/2018

Θέμα 18ο: Επιχορήγηση Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων

ΟΜΟΦΩΝΑ

130/2018

Θέμα 19ο : Έκτακτη επιχορήγηση Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                                   

                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                   ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Top