Πίνακας Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 9η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 18.00

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Επικύρωση πρακτικών 21ης  Τακτικής Συνεδρίασης έτους 2017

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

161/2018

Θέμα 1ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «Σημειακές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Δ.Κ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση και μελέτη 7/2018 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης) (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

162/2018

Θέμα  2ο: Κοπή ενός (1) δένδρου (Βραχυχίτωνα ) στο πεζοδρόμιο της οδού Βιτσίου 17 της Δ.Κ Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

163/2018

Θέμα 3ο: Μη  κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου  ) στο πεζοδρόμιο της οδού Επτανήσου 14 της  Δ.Κ Ν.Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

164/2018

Θέμα 4ο: Κοπή ενός (1) δένδρου (Κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της οδού Ν.Αθανασιάδη 17 της Δ.ΚΠεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

165/2018

Θέμα 5ο:. 2ηΤροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

166/2018

Θέμα 6ο: 3η Αναμόρφωση εσόδων –εξόδων Δήμου Πεντέλης έτους 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

167/2018

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης περί απολογισμού πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2017 (άρθρο 217 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 14 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Α.Δ.Σ 154/2011.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

168/2018

Θέμα 8ο: Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.(Σ.Τ.Ο)

ΟΜΟΦΩΝΑ

 169/2018

Θέμα 9ο: Δωρεάν άδεια ταφής και τέλος δόμησης για εν ενεργεία υπάλληλο του Δήμου και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος  ποσού

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

170/2018

Θέμα 10ο : Αποδοχή 1η-2η-3η-4η κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (Πρώην ΣΑΤΑ )2018.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

171/2018

Θέμα 11ο: Έγκριση παράτασης μισθωτηρίου συμβολαίου ακινήτου όπου στεγάζεται το παράρτημα ΚΕΠ και λήγει 30/6/2018

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

172/2018

Θέμα 12ο: Καθορισμός αντικειμένου, διάρκεια και περιοχή εντός της οποίας θα παραχθεί η εργασία συλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων και νοσοκομειακών μη μολυσματικών απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων για δύο έτη ( 2018-2019) λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, διότι δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (ίδια μέσα Ν.3979/2011 άρθρο 61 παρ.1) καθώς και έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ).

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

173/2018

Θέμα 13ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών Καθαριότητας & σάκων απορριμμάτων του Δήμου & των ΝΠΔΔ του έτους 2018, με τις διαδικασίες του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

174/2018

Θέμα 14ο: Διαγραφή χρεώσεων από οφειλές Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011 λόγω ηλεκτροδότησης και οίκοθεν εξόφλησης τους

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

175/2018

Θέμα 15ο: Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για ακίνητο σε εκτός σχεδίου περιοχή.

ΟΜΟΦΩΝΑ

176/2018

Θέμα 16ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011 λόγω οίκοθεν εξόφλησης του

ΟΜΟΦΩΝΑ

177/2018

Θέμα 17ο:  Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011 λόγω οίκοθεν εξόφλησης του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

178/2018

Θέμα 18ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης και ηλεκτροδότησης, συμπλήρωση της υπ’αριθμ.334/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

179/2018

Θέμα 19ο : Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011 λόγω οίκοθεν εξόφλησης του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

180/2018

Θέμα 20ο: Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ

181/2018

Θέμα 21ο: Διαγραφή χρεώσεων από πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα και επαναβεβαίωση με νέα στοιχεία σύμφωνα με την διορθωτική πράξη.

ΟΜΟΦΩΝΑ

182/2018

Θέμα 22ο: Κατανομή Κ.Α.Π έτους 2018 στις σχολικές επιτροπές  για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

ΟΜΟΦΩΝΑ

183/2018

Θέμα 23ο : Αποδοχή ποσού ΚΑΠ για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων μηνών Μαρτίου-Απριλίου 2018

ΟΜΟΦΩΝΑ

184/2018

Θέμα 24ο: Επιχορήγηση Αθλητικής Νεανικής Ακαδημίας Μελισσίων «Ο Άθλος»

ΟΜΟΦΩΝΑ

185/2018

Θέμα 25ο : Επιχορήγηση Συλλόγου Κρητών Μελισσίων

ΟΜΟΦΩΝΑ

186/2018

Θέμα 26ο : Επιχορήγηση Αθλητικής Ένωσης Πεντέλης

ΟΜΟΦΩΝΑ

187/2018

Θέμα 27ο : Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2018 του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

188/2018

Θέμα 28ο : Αναδιάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης

ΟΜΟΦΩΝΑ

189/2018

Θέμα 29ο : Υποβολή Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2017

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

190/2018

Θέμα 30ο : Υποβολή Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2017

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                               ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Top