Πίνακας Αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019

                                                              Μελίσσια,  19  Απριλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 6η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 19:00

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

103/2019

1ο ΕΗΔ: Έγκριση μελέτης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης 2018» Α.Μ. 87/2018Τ.Υ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

Επικύρωση πρακτικών 14ης Τακτικής Συνεδρίασης έτους 2018

ΟΜΟΦΩΝΑ

104/2019

Θέμα 1ο : Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση σήμανσης επί της οδού Θεμιστοκλέους της Δ.Κ. Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΟΜΟΦΩΝΑ

105/2019

Θέμα 2ο : Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 31 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

106/2019

Θέμα 3ο : Κοπή ενός ( 1 ) δένδρου ( κυπαρισσιού ) στο πεζοδρόμιο της οδού Αρτέμιδας 11 της Δ.Κ. Μελισσίων( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
107/2019   Θέμα 4οΚοπή  δύο  (2) δέντρων (πεύκων) στο πεζοδρόμιο της οδού Ολύμπου 3Α της Δ.Κ. Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
108/2019  Θέμα 5ο : Κοπή δύο  (2) δένδρων ( βραχυχιτώνων ) στο πεζοδρόμιο της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 13 της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
109/2019  Θέμα 6ο : Μη κοπή δένδρων δέκα  (10) δένδρων ( κουτσουπιών) στο πεζοδρόμιο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21 της Δ.Κ. Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

ΟΜΟΦΩΝΑ

110/2019  Θέμα 7ο: Κοπή  ενός (1) δένδρου ( πεύκου ) στο πεζοδρόμιο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19 της ΔΚ Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
111/2019  Θέμα 8ο: Κοπή ενός (1) δένδρου ( πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Παπανικολή 13Α της Δ.Κ. Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
112/2019  Θέμα 9ο: Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παφλαγόνων 19 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
113/2019  Θέμα 10ο: Κοπή δύο (2) δέντρων ( πεύκων ) στο πεζοδρόμιο της οδού Καππαδοκίας 8 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
114/2019  Θέμα 11ο : Κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (ακακίας) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λυκ. Τσοτάκου 7 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
115/2019  Θέμα 12ο: Κοπή ενός (1) κορμού του δένδρου(πεύκου) επί της οδού Πελοποννήσου στη συμβολή της με την οδό Αγίου Σίλα της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
116/2019 Θέμα 13ο: : 2η αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2019 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
117/2019 Θέμα 14ο :  Αλλαγή επωνυμίας του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
118/2019 Θέμα 15ο: Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης

ΔΕΝ

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
120/2019 Θέμα 16ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την Συγκρότηση Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους 2019 ΟΜΟΦΩΝΑ
121/2019 Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την πρόσκληση ΙV με το έργο: «Αντικατάσταση Αθλητικού Δαπέδου στον Αθλητικό Χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μελισσίων ( οδός Γεννηματά) και έγκριση της υπ’ αριθμ. 108/18 ΤΥ μελέτης» ΟΜΟΦΩΝΑ
122/2019 Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης πράξης και χρηματοδότησης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την πρόσκληση V: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» ΟΜΟΦΩΝΑ
123/2019 Θέμα 19ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης για την μελέτη με τίτλο: «Σύνταξη μελέτης για την εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στα δημοτικά κτίρια στα πλαίσια του προγράμματος ΣΔΑΕ» ΟΜΟΦΩΝΑ
124/2019 Θέμα 20ο : Έγκριση έναρξης διαδικασίας ανοικτού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων – μηχανημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
125/2019 Θέμα 21ο : Καθορισμός αντικειμένου, διάρκεια και περιοχή εντός της οποίας θα παραχθεί η εργασία κλαδέματος, κοπής υψηλών δέντρων και λειοτεμαχισμού πράσινων απορριμμάτων έτους 2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, διότι δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ( ίδια μέσα Ν. 3979/2011 άρθρο 61 παρ.1 ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
126/2019 Θέμα 22ο : Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο ΟΜΟΦΩΝΑ
127/2019 Θέμα 23ο: Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
128/2019 Θέμα 24ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2012 ΟΜΟΦΩΝΑ
129/2019 Θέμα 25ο :Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
130/2019 Θέμα 26ο : Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΑ
131/2019 Θέμα 27ο : Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ
132/2019 Θέμα 28ο : Επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ
133/2019

Θέμα 29ο :. Επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΟΜΟΦΩΝΑ
134/2019 Θέμα 30ο : Έκτακτη επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ
135/2019 Θέμα 31ο : Επιχορήγηση Συλλόγου Κρητών Μελισσίων  ΟΜΟΦΩΝΑ
136/2019 Θέμα 32ο : Επιχορήγηση Ένωσης Μικρασιατών Μελισσίων Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
 ------------- Θέμα 33ο : Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης». ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
137/2019 Θέμα 34ο : Έγκριση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
138/2019 Θέμα 35ο :   Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης έτους 2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
139/2019 Θέμα 36ο : Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης έτους 2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
140/2019 Θέμα 37ο: Υποβολή Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2018 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                        ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies