Συνεδριάσεις Δ.Κ. Μελισσίων

Πρόσκληση 4ης/2015 Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 4 2015 dkmel.pdf)prosklisi 4 2015 dkmel.pdf[ ]90 kB

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Μελισσίων

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα θέματα. (ως συνημμένο αρχείο)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 03 2015 dkmel.pdf)prosklisi 03 2015 dkmel.pdf[ ]52 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2015

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dkmel proskl 1 2015.pdf)dkmel proskl 1 2015.pdf[ ]83 kB

Πρόσκληση 26ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 26 dkmel 2014.pdf)prosklisi 26 dkmel 2014.pdf[ ]52 kB

Πρόσκληση 24ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl24dkmel14.pdf)proskl24dkmel14.pdf[ ]86 kB
Top