Ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής

Σχετ.Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 49584/13-03-2013 (αρ. πρωτ. Δήμου Πεντέλης 6914/26-3-13)  έγγραφο της Περιφέρειας.

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 5 παρ. 2 του Ν.1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 190360/12//15-2-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΤ47Λ7-ΧΟ0 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (σε ανανέωση της υπ΄αρ. πρωτ. 67242/23-11-07 ΑΕΠΟ) του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών και ηλεκτρικών μερών αυτοκινήτων του ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΛΟΥΚΑ, Παν. Τσαλδάρη 12, Μελίσσια, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).

Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010).

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies