Ανακοίνωση Περιφέρειας Αττικής Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 5 παρ. 2 του Ν.1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 19342/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔΔ7Λ7-Ν9Μ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  του συνεργείου επισκευής μικροφθορών και μικροεπιδιορθώσεων αμαξωμάτων αυτοκινήτων της «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», Λεωφ. Δημοκρατίας 21, Μελίσσια, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).

Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (AnakPerifAttikisDPE.pdf)AnakPerifAttikisDPE.pdf[ ]75 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies