Προηγούμενη ανάρτηση Δασικών Χαρτών στο Δήμο Πεντέλης

Την τελευταία ανάρτηση Δασικών Χαρτών μπορείτε να δείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο του ΥΠΕΚΑ: 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=607&language=el-GR