Τεχνικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την υποβολή αντιρρήσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπʼ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» (ΦΕΚ Β΄2373/25.10.2011) και συγκεκριμένα της παρ. β) του άρθρου 6, σύμφωνα με το οποίο, η ΡΑΕ αποστέλλει ηλεκτρονικά στους Δήμους, τον πίνακα των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ στον κύκλο υποβολής Δεκεμβρίου 2012, προκειμένου οι Δήμοι να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των δημοτών τους.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της ΡΑΕ σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης των αιτήσεων και εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών. Οι υποβαλλόμενες αντιρρήσεις πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

Πληροφορίες στο http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2013/gen/01022013_1.csp

 

Κατασκευή πεζοδρομίων απο ιδιώτες

 

1.Σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 59δ/84 άρθρο 24), υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται.

2.Τα έργα κατασκευής και συντήρησης πεζοδρομίων μπορεί να εκτελεστούν  από τον Δήμο και να χρεωθούν στους υπόχρεους ή να κατασκευαστούν από τους ιδιώτες μετά από αίτησή τους και ειδική άδεια του Δήμου.

3.Όποιος επιθυμεί την κατασκευή του πεζοδρομίου με δική του ευθύνη θα πρέπει να ζητήσει άδεια από τον Δήμο μας σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 59δ/84 άρθρο 24).

Επισυνάπτεται Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apof89_12_Pezodromia.pdf)Apof89_12_Pezodromia.pdf[ ]319 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (KataskeviPezodromionEggrafo.pdf)KataskeviPezodromionEggrafo.pdf[ ]76 kB

Συνδέσεις Ιδιοκτησιών με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Διαδικασία που ακολουθείται

Μπορούν να συνδεθούν ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ (ΟΙΚΟΠΕΔΑ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕ ΟΔΟ Ή ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ, ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Η εποπτεία της λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης είναι αρμοδιότητα της Ε.ΥΔ.ΑΠ. 

Για να καταστεί δυνατή η κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση μιας ιδιοκτησίας με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Ε.ΥΔ.ΑΠ, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης καταθέτει συμπληρωμένα στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου τα παρακάτω τυποποιημένα έγγραφα:

α) Αίτηση

β) Υπεύθυνη Δήλωση

γ) Δήλωση στοιχείων ακινήτου

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Aitisi.pdf)Aitisi.pdf[ ]93 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DilosiStoixeionAkinitou.pdf)DilosiStoixeionAkinitou.pdf[ ]104 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (YpDilosi.pdf)YpDilosi.pdf[ ]174 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies