Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ανοικτής συγκέντρωσης - συζύτησης του Σωματείο των εργαζομένων του Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                    

Δ/ΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ             

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ &                     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                        

Δ/ΝΣΗ:ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α                               Μελίσσια,  8 Αυγούστου  2013

151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ                                                   

ΤΗΛ:   213.20.50071-72                                       

FAX: 210 6134093

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, το Σωματείο των εργαζομένων του Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ» πραγματοποιεί ανοιχτή συγκέντρωση στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου στα Μελίσσια, την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013 ώρα 19:30, με θέμα τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Υγείας στις δομές και το προσωπικό του νοσοκομείου.

Ανακοίνωση αναγνώρισης στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ ( τ .ΕΤΕΑΜ ) χρόνου που αντιστοιχεί στην θητεία Αιρετών Προέδρων Κοινοτήτων, Δημάρχων

ANAKOINΩΣΗ

Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ ( τ .ΕΤΕΑΜ ) χρόνου που αντιστοιχεί στην θητεία Αιρετών Προέδρων Κοινοτήτων, Δημάρχων

Με την υπ'αριθμ. 21/2011 εγκύκλιο της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρ.8 εδ. β' του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ115/τ.Α'/2010), σύμφωνα με την οποίες προβλέπεται ότι, πρόσωπα που κατέχουν θέση Υπουργού ή Υφυπουργού , ή έχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθώς και οι αιρετοί, Πρόεδροι Κοινοτήτων , Δήμαρχοι και Νομάρχες του προϊσχύσαντος καθεστώτος, δύνανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στους Κλάδους Κύριας , Επικουρικής και Πρόνοιας στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι πριν την εκλογή τους ή να αναγνωρίσουν τους χρόνους που αντιστοιχούν στη θητεία τους, οποτεδήποτε στους συγκεκριμένους αυτούς κλάδους, το σύνολο δε των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη βαρύνει τα πρόσωπα αυτά.

Διαβάστε περισσότερα: Ανακοίνωση αναγνώρισης στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ ( τ .ΕΤΕΑΜ ) χρόνου που...

Ενημέρωση για ρύθμιση καθυστερούμενων οφειλών στο ΙΚΑ

Γνωστοποιούμε ότι έχουν εκδοθεί οι 37/20.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΣ4691ΩΓ-ΩΗ6 ) και 48/05.08.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΨ4691ΩΓ-Γ2Ζ ) εγκύκλιοι που αφορούν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν  είτε στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ είτε από την ιστοσελίδα του ΙKA: www.ika.gr

 Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (IKAegk48.pdf)IKAegk48.pdf[ ]177 kB

Ενημέρωση Πολιτών σχετική με Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠΕΣ

Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4146/2013 (άρθρο 36 Α΄ του ν. 3386/2005)

α) Πενταετής άδεια διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 Α΄ του ν. 3386/2005,χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που είτε διαμένουν νόμιμα, με τίτλο διαμονής, στην Ελλάδα είτε επιθυμούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα, οι οποίοι είχαν προβεί σε αγορά ακινήτου πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/18-04-2013). Η άδεια διαμονής χορηγείται και σε περιπτώσεις που το τίμημα που είχε καταβληθεί κατά την αγορά του ακινήτου, ήταν μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000)χιλιάδων ευρώ, η σημερινή όμως αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού. Για την υπαγωγή των εν λόγω περιπτώσεων στις ρυθμίσεις του άρθρου 36 Α΄ θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση συμβολαιογράφου στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, « Από τον έλεγχο του αριθ. …… συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς, η σύμβαση (αγοραπωλησίας του ακινήτου), δεν τελεί υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται σε ποσό…….»

β) Στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων του άρθρου 36 Α΄ υπάγονται ομοίως και πολίτες τρίτων χωρών, ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία περιήλθαν στην κυριότητά τους με δωρεά ή γονική παροχή. Το δικαίωμα διαμονής σε αυτήν την περίπτωση ασκείται μόνο από τον δωρεολήπτη ή τον αποδέκτη της γονικής παροχής

γ) Η μεταβίβαση ακινήτου από νομικό σε φυσικό πρόσωπο, παρέχει δικαίωμα διαμονής στο φυσικό πρόσωπο.

δ) Τα νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων αποκτώνται ακίνητα στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν έδρα την Ελλάδα ή κράτος- μέλος της Ε.Ε.. Εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το έχει αποκτήσει μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει να του ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.

Συνεπώς, μη μονοπρόσωπα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να επενδύσουν σε ακίνητα προς εκμετάλλευση στην Ελλάδα, δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 36 Α΄ αλλά θα μπορούσε να εξετασθεί η υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3386/2005.

ε) Σε περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου, πριν την παρέλευση πενταετίας, ο πολίτης τρίτης χώρας χάνει το δικαίωμα διαμονής.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (egk15_06082013.pdf)egk15_06082013.pdf[ ]91 kB

Ανακοίνωση για τα σημεία υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών

1.     Με  Υπουργική Απόφαση καθαρίστηκαν τα σημεία υποδοχής, στα οποία κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής τους και επιδίδονται οι εκδιδόμενες αποφάσεις, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στις υπηρεσίες αυτές οι αρμοδιότητες των οικείων Δήμων ορίστηκε  την 30η Σεπτεμβρίου 2013.

Από την ημερομηνία αυτή οι Δήμοι παύουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδειών διαμονής.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες, από την οριζόμενη ημερομηνία και μετά θα  λειτουργούν ως υπηρεσίες μιας στάσης και αναλαμβάνουν,  την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών για τα θέματα έκδοσης αδειών διαμονής και ιδίως για:

α) την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής

β) την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων

γ) την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων

δ) την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού

ε) την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού

στ) την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και

ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.

Ο Δήμος Πεντέλης θα εξυπηρετείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου και Ανατολικού Τομέα  - Ψαρών 19 -  Παλλήνη

2.   To Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό του καλεί τους Δήμους της χώρας να διενεργήσουν εγγραφές στα δημοτολόγια των αλλοδαπών αλλά των ανήλικων τέκνων τους, των οποίων οι αποφάσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και τις 15/11/2012.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (AnakDDioikgiaAllodapous30072013.pdf)AnakDDioikgiaAllodapous30072013.pdf[ ]39 kB
Top