Προκηρύξεις διαγωνισμών

Δημοπράτηση Διαγωνισμού Έργου Δήμου Πεντέλης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1) Ο Δήμος Πεντέλης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017», Α.Μ. 2/2017Τ.Υ., με προϋπολογισμό 4.720.067,19 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Διαβάστε περισσότερα: Δημοπράτηση Διαγωνισμού Έργου Δήμου Πεντέλης

Πρόσκληση προμήθεια κουρτινών για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια κουρτινών για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα του Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Μελισσίων του ΝΠΔΔ Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές

Πρόσκληση προμήθεια & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα του Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Μελισσίων του ΝΠΔΔ Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές

Πρόσκληση προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα του Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Μελισσίων του ΝΠΔΔ Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές

Πρόσκληση προμήθεια ειδών ιματισμού για το νεοϊδρυθέν βρεφικό

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια ειδών ιματισμού για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα του Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Μελισσίων του ΝΠΔΔ Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Top