Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Ο Δήμος Πεντέλης διακηρύσσει την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018», Α.Μ. 75/2018Τ.Υ., με προϋπολογισμό 29.979,79 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Διαβάστε περισσότερα: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ...

Διαγωνισμός προμήθειας πινακίδων ονοματοθεσίας στο οδικό δίκτυο της Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας στο οδικό δίκτυο της Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ προϋπολογισμού 86.800,00 (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

Διαβάστε περισσότερα: Διαγωνισμός προμήθειας πινακίδων ονοματοθεσίας στο οδικό δίκτυο της Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δημοπράτηση Διαγωνισμού Έργου Δήμου Πεντέλης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1) Ο Δήμος Πεντέλης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017», Α.Μ. 2/2017Τ.Υ., με προϋπολογισμό 4.720.067,19 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Διαβάστε περισσότερα: Δημοπράτηση Διαγωνισμού Έργου Δήμου Πεντέλης

Πρόσκληση προμήθεια κουρτινών για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια κουρτινών για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα του Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Μελισσίων του ΝΠΔΔ Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές

Πρόσκληση προμήθεια & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα του Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Μελισσίων του ΝΠΔΔ Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές

Top