Ανοικτός διαγωνισμός για τη δημοπράτηση του έργου : Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Πεντέλης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/03/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/03/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.

Top