Διαγωνισμός προσφορών για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου ( 1ος όροφος), επί της οδού Καλαμβόκη 2α- Μελίσσια   τηλ 213 2050070,email :milona@melissia.gr

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  θα  αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ την 6/6/2018 και θα παραμείνει αναρτημένο μέχρι την 19/6/2018 ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Top