Διαπραγμάτευση για την προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων φορτηγών με καινούργια ανατρεπόμενη υπερκατασκευή και γερανό με αρπάγη του Δήμου

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 280/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων φορτηγών με καινούργια ανατρεπόμενη υπερκατασκευή και γερανό με αρπάγη του Δήμου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε .

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies