2η πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, την Τετάρτη 2-10-2013  και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/7.6.2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", για την πραγματοποίηση της 2ης/2013  Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταναστών Δήμου Πεντέλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1ο  :  Ενημέρωση για εκπαίδευση των μεταναστών στην  ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό,  σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Οδυσσέας ΑΠ8» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.                                                      

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 2 symvoulio metanaston.pdf)Prosklisi 2 symvoulio metanaston.pdf[ ]49 kB
Top