Σύνθεση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Η Απόφαση Δ.Σ. 95/2013 ορίζει ως μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, του ∆ήμου Πεντέλης τους εξής:

  1. Καβουρίδη Αντώνιο ∆ημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο
  2. Τσουχνικά Ηλία ∆ημοτικό Σύμβουλο ως Μέλος
  3. Rexhepi Migena (Ρετζεπί Μιγκένα) από την Τοπική Κοινότητα Μεταναστών ως Μέλος
  4. Shehaj Mario (Σεχάϊ Μάριο) από την Τοπική Κοινότητα Μεταναστών ως Μέλος
  5. Kanaj Riza (Κανάϊ Ριζά) από την Τοπική Κοινότητα Μεταναστών ως Μέλος
Top