Πρόσκληση 1ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πεντέλης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, την Παρασκευή  3 Απριλίου 2015  και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/7.6.2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, για την πραγματοποίηση της 1ης / 2015  Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ένταξης  Μεταναστών Δήμου Πεντέλης, με το επισυναπτόμενο προς συζήτηση θέμα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 1 2015 symvoulio metanaston.pdf)prosklisi 1 2015 symvoulio metanaston.pdf[ ]49 kB
Top