4ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

     ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια  25 Φεβρουαρίου  2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  4η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΠΕΜΠΤΗ  21  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΨΗΦΙΣΗ
19

1η  υποχρεωτική αναμόρφωση  Ο.Π.Δ.  Δήμου Πεντέλης και  Ν.Π.Δ.Δ.  Ο.Κ.Π.Α. και  Ο.Π.ΑΘ.  έτους  2019 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση θέματος 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

20

1. 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2019 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

21

 

2. Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2018»  και  κατακύρωση αποτελέσματος.

  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

22

3. Αντικατάσταση χειριστών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

23

4. Ορισμός  μελών  και  συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμών συνοπτικών - ανοικτών – διεθνών έτους 2019.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

24

5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για  την προμήθεια  κατασκευαστικών υλικών, ασφαλτικού μίγματος και παρόμοιων ειδών του Δήμου έτους 2019.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

25

6.Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ακατέργαστου άλατος του Δήμου έτους 2019.  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

26

7.Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών  και   καθορισμός όρων διακήρυξης  για την επισκευή - συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών όλων των οχημάτων του Δήμου  έτους 2019 – 2020, με διαδικασίες ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

 

                                                                  ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies