5ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

     ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 22  Μαρτίου  2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  5η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΔΕΥΤΕΡΑ  18  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

27

1. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της έφεσης (Αριθ. Εισαγ. ΕΦ544/8-3-2018) κατά της 21645/14-12-2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά του Δήμου Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

28

 

2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατά της 21718/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και του Ε.ΤΑ.Α. -Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5 υπέρ-

2 παρόν (Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ. Μητροπούλου Γεωργίας

 και

κ. Κεχαγιά Δήμητρας)

29

3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση έφεσης και αίτησης αναστολής καθώς και για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά της 235/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

30

4. Έγκριση ή όχι αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος – εξώδικη επίλυση (Αίτημα αριθ. πρωτ. 20528/30-11-2018).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

31

5.Έγκριση ή όχι αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος – εξώδικη επίλυση (Αίτημα αριθ. πρωτ. 22105/19-12-2018).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

32

6.Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο Δήμο Πεντέλης».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

33

7.Μίσθωση ενός οικήματος για στέγαση παραρτήματος ΚΕΠ Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων Δήμου Πεντέλης με διαδικασία μειοδοτικής δημοπρασίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

34

8.Αντικατάσταση μέλους  και  συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμών συνοπτικών - ανοικτών - διεθνών έτους 2019.

ΟΜΟΦΩΝΑ

35 9.Ορισμός χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) και επιτροπής κλήρωσης για το έτος 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
36 10.Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια ακατέργαστου άλατος του  Δήμου έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

 

                                                                  ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies