8ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

     ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 20 Μαίου  2019

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  8η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

 

Α/Α

Απόφ.
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
 -  1. Υποβολή  λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2018  για προέλεγχο.

ΑΝΕΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

(ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ)

57  2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου και την κατάθεση υπομνήματος  ενώπιον του 29ου  Τμήματος  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (ΑΡ. ΚΛ51192/2018, Αρ. Πιν. 2-13/06/2019) κατά τη συζήτηση της αίτησης - προσφυγής  της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Πεντέλης και λοιπών.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
58

 

 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου και την κατάθεση υπομνήματος  ενώπιον του 29ου  Τμήματος  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της  αίτησης - προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ. ΚΛ 51200/2018, Αρ. Πιν. 3-13/06/2019)  κατά του Δήμου Πεντέλης και λοιπών.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
59  4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου και την άσκηση παρέμβασης ενώπιον του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της  προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.ΚΛ51223/2018, Αρ. Πιν. 4-13/06/2019).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
60  5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου και την άσκηση παρέμβασης ενώπιον του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά τη συζήτηση της  προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ι.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.ΚΛ51228/2018, Αρ. Πιν. 5-13/06/2019).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
61

 

6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου  και την άσκηση παρέμβασης ενώπιον του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της συζήτησης της  προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.ΚΛ51283/2018, Αρ. Πιν. 6-13/06/2019).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
62

 

7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου  και την άσκηση παρέμβασης ενώπιον του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά   τη  συζήτηση της  προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ι.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ. ΚΛ51278/2018, Αρ. Πιν. 7-13/06/2019).

ΟΜΟΦΩΝΑ

63

 

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος κατά της προσφυγής και αίτησης συμβιβασμού της Μ.Μ. (κατά της 987/2015 αποφάσεως επιβολής τελών κοινοχρήστων χώρων) καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του 14ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Κλήσεως ΚΛ40716/2018, Αρ. Πιν. 11-23/05/2019).

ΟΜΟΦΩΝΑ

64

 

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος κατά της προσφυγής – αίτησης συμβιβασμού της Ε.Ζ. (κατά της 994/2015 αποφάσεως επιβολής τελών κοινοχρήστων χώρων) καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του 14ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Κλήσεως ΚΛ40746/2018, Αρ. Πιν.12/23-5-2019).

 ΟΜΟΦΩΝΑ
65

 

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος κατά της προσφυγής και αίτησης συμβιβασμού  της Μ.Ε. (κατά της 984/2015 αποφάσεως επιβολής τελών κοινοχρήστων χώρων) καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του 14ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Κλήσεως ΚΛ40788/2018, Αρ. Πιν. 13-23/05/2019). 

 ΟΜΟΦΩΝΑ
66

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με το χειρισμό της αγωγής του Χ.Χ. ενώπιον του 22ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Κλήσεως ΚΛ37833/2018, Αρ. Πιν. 14-11/6/2019).  

 ΟΜΟΦΩΝΑ
67

12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με το χειρισμό αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Γ.Α. κατά του Δήμου Πεντέλης (ΓΑΚ:18961/2019 ΕΑΚ:2646/2019) και εκπροσώπησης του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Πιν. 22-14/6/2019). 

 ΟΜΟΦΩΝΑ
68

13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης  υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Γ.Π. και λοιπών  ενώπιον  του 29ου Τμήματος Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Κλήσεως ΚΛ50678/2018, Αρ. Πιν. 3-30/5/2019).   

 ΟΜΟΦΩΝΑ
69

14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  την παράσταση ενώπιον του ΣΤΕ κατά την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586ΕΞ2018 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2320/Β/19.6.2018) για τα ακίνητα ιδιοκτησίας Δήμου Πεντέλης τα οποία μεταβιβάστηκαν στην ΕΤΑΔ Α.Ε

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 70

15. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ακατέργαστου άλατος του Δήμου έτους 2019 και κατακύρωση αποτελέσματος.

 ΟΜΟΦΩΝΑ
71 16. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, ασφαλτικού μίγματος και παρόμοιων ειδών του Δήμου έτους 2019.  ΟΜΟΦΩΝΑ
72 17. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών όλων των οχημάτων του Δήμου ετών 2019-2020.  ΟΜΟΦΩΝΑ
73 18. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας κλαδέματος, κοπής δέντρων και λειοτεμαχισμού πράσινων απορριμμάτων.  ΟΜΟΦΩΝΑ
74 19. Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο Δήμο Πεντέλης».  ΟΜΟΦΩΝΑ
75 20. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων οδών του Δήμου έτους 2019.  ΟΜΟΦΩΝΑ
76  21. Ανανέωση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης έτους 2019.  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

 

                                                                  ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies