20ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2014

                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Μελίσσια  11-08-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 20η/2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ  8-8-2014

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

146/2014

1.     Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής με τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής και Υδροτεχνικής Καταλληλότητας των υφιστάμενων κοιμητηρίων  Δήμου Πεντέλης», καθορισμός τρόπου ανάθεσης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης  και αξιολόγησης προσφορών.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

147/2014

2.     Έγκριση πρακτικών  της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων και νοσοκομειακών μη μολυσματικών απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης έτους 2014, καθώς και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

148/2014

3.    Eξέταση αιτήσεων περί εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το Ν.4257/2014.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

149/2014

4.    Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών της δικηγόρου Κωτούλια Π. Γεωργίας.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

150/2014

5.    Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                               

  Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                            

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies