27ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Μελίσσια  3-11-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 27Η /2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 31-10-2014

 

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

195/2014

Α) Διαμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2015, μετά  τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Β) Σύνταξη Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους  2015  (Πίνακας 5.Α. - Στοχοθεσίας) του Δήμου Πεντέλης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού  και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

KATA  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 2 ΠΑΡΟΝ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

196/2014

Λήψη απόφασης για την έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΙΑΣΚΟΣ - ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ», για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)» - Α.Μ. 2/2013 T.Y., και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου στον πρώτο κατά σειρά μειοδότη.

KATA  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 2 ΠΑΡΟΝ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

197/2014

Εγκριση Αντιλογισμού Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

198/2014

Εγκριση έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                                           

                                                                                 Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                     

               

          

                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies