32ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2014

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 29-12-2014

NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 32Η /2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 24-12-2014

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

240/2014

1ο ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ  1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 - (Α.Μ. 27/2014 Τ.Υ.) ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

    ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ       ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

241/2014

2ο ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ  1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 - (Α.Μ. 21/2014) ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

    ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ       ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

242/2014

3ο ΘΕΜΑ : Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ  206/1-12-2014 απόφασης της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Νόμου 3463/2006.           

    ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ       ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

243/2014

Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη συζήτηση της έφεσης της Εταιρείας LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του Δήμου Πεντέλης και κατά της υπ' αριθμ. 509/2011 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

244/2014

Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου ενώπιον του 13ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τη συζήτηση της Προσφυγής της Εταιρείας Ανούσης Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του Δήμου Πεντέλης

ΟΜΟΦΩΝΑ

245/2014

Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών επί δικαστικών υποθέσεων της δικηγόρου Μπίθα Ελένης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

246/2014

Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών επί δικαστικών υποθέσεων του  δικηγόρου Τσιούμα Αθανασίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

247/2014

Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών επί δικαστικών υποθέσεων της δικηγόρου Κωτούλια Γεωργίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

248/2014

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

249/2014

Αποδοχή δωρεάς εικαστικού έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

250/2014

Εξέταση αιτήσεων περί εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το Ν. 4257/2014.

ΟΜΟΦΩΝΑ

251/2014

Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης  έτους  2014  και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου

ΟΜΟΦΩΝΑ

252/2014

Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων έτους 2014 και απαλλαγή υπολόγου

ΟΜΟΦΩΝΑ

253/2014

Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Νέας  Πεντέλης  έτους 2014  και απαλλαγή υπολόγου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

254/2014

Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας  Πεντέλης  έτους 2014  και απαλλαγή υπολόγου

ΟΜΟΦΩΝΑ

255/2014

Έγκριση αντιλογισμού Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

256/2014

Εγκριση – ψήφιση  διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies