2ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 2-2-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2η/2015

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 30-1-2015

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

08/2015

1ο:      11η (Τελευταία) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων Δήμου Πεντέλης έτους 2014 και διαμόρφωση εισήγησης  προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

4 ΥΠΕΡ –

1 ΠΑΡΟΝ

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

09/2015

2ο:   ΄Eλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου   οικονομικού   έτους  2014   και   υποβολή  έκθεσης  στο  Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

4 ΥΠΕΡ –

1 ΠΑΡΟΝ

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

 

10/2015

3ο:     ΄Εγκριση ανατροπών και αντιλογισμών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

4 ΥΠΕΡ –

1 ΠΑΡΟΝ

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

 

11/2015

4ο: ΄Εγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ασφάλισης όλων των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Πεντέλης έτους 2015 και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

12/2015

5ο: ΄Εγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας υλικών οδικής ασφάλειας, σήμανσης και μεταλλικών ιστών στήριξης και  διαγραμμίσεων  οδικού δικτύου έτους 2014-2015 και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

13/2015

6ο:   Εξέταση ενστάσεων κατά του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων οδών Δήμου Πεντέλης έτους 2014-2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies