7ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 14-4-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 7Η /2015

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 7-4-2015

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

57/2015

1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2015 -  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

58/2015

Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

59/2015

Υποβολή προς έγκριση της υπ’ αριθμ. 242/2015 απόφασης του Δημάρχου Πεντέλης (ΑΔΑ ΩΩ8ΝΩΞ3—ΙΦΛ), για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

60/2015

Εγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» Α.Μ. 1/2015 Τ.Υ., ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

61/2015

Εγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση - ψήφιση διάθεσης  πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους  2015  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, σάκων απορριμμάτων και απορρυπαντικού πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων έτους 2015, με διαδικασίες ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Πεντέλης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

62/2015

Εγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση - ψήφιση διάθεσης  πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους  2015  για την προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών οχημάτων καθώς και για εργασίες συντήρησης έτους 2015, με διαδικασίες ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

63/2015

Εγκριση  μελέτης - όρων διακήρυξης και έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 για τη προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, με διαδικασίες πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

64/2015

Εγκριση  μελέτης – τεχνικής περιγραφής και έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 για την προμήθεια ελαστικών  και την εργασία τοποθέτησης για οχήματα του Δήμου που έχουν διαπιστωμένη ανάγκη συντήρησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

65/2015

Αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος μικρού φορτίου 15-16 τόνων από την. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.)

ΟΜΟΦΩΝΑ

66/2015

΄Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών του  δικηγόρου Παπαρρηγόπουλου Ανδρέα.

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                           

                   Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies