10ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 2-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 10/2015

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 29-5-2015

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

-

1..Yποβολή  λογαριασμού  διαχείρισης του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2014,  για  προέλεγχο, σύμφωνα με το Άρθρο 163 του Ν.3463/2006 και το Άρθρο 72 παρ. 1γ΄ του Ν.3852/2010.

ΑΝΕΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ

103/2015

2. 1η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2015 - Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ –

1 ΠΑΡΟΝ

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

104/2015

3.Εγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

105/2015

4.Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετήσιου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης  και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

106/2015

5.Εγκριση  δαπανών παγίας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης έτους 2015.

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ –

1 ΠΑΡΟΝ

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

107/2015

6.Εγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών έτους 2015 και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για τις ομάδες Α΄ και Γ΄ της υπ’ αριθμ. 7/2015 Μελέτης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

108/2015

7.Eγκριση τεχνικής περιγραφής και έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μεταλλικών κουτιών για οστεοφυλάκια του Δήμου έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

109/2015

8.Eγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»  - Α.Μ. 1/2015 Τ.Υ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

110/2015

9.Εγκριση δαπάνης και έγκριση - ψήφιση διάθεσης πίστωσης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς και καταβολή αποζημίωσης λόγω ζημίας αυτοκινήτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

111/2015

10.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση αιτήσεως  ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διάταξης κατά του υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας WIND,  σε  κτίριο επί της Λεωφόρου Πηγής αριθμός 55 της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

112/2015

11.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση αιτήσεως  ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διάταξης κατά του υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας WIND,   σε  κτίριο στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 21 της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

113/2015

12.Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών του δικηγόρου Φλέγκα Παναγιώτας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης                                                                

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies