12ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 29-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 12Η /2015

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 24-6-2015

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

  121/2015

1.   Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη του Δημάρχου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

122/2015

2.   Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής της Κουρή Κων/νας κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

123/2015

3.   2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

124/2015

4.   Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και όρων διακήρυξης μίσθωσης κτιρίου για στέγαση  Κ.Ε.Π. (790) της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

125/2015

5.   Έγκριση τροποποιημένης μελέτης και όρων διακήρυξης του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών – τόνερ του Δήμου Πεντέλης έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

126/2015

6.   Έγκριση μελέτης – τεχνικής περιγραφής και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της παροχής  υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογής προκοστολόγησης έργων και παρακολούθησης εργοληπτών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

127/2015

7.   Έγκριση μελέτης – τεχνικής περιγραφής και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της παροχής  υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογής Δημοτολογίου και Πρωτοκόλλου της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

128/2015

8.   Λήψη απόφασης για την έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της τεχνικής εταιρείας  IRKAT ΜΟΝ/ΠΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΙΤΣΟΣ, πρώτης κατά σειρά μειοδότριας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» - Α.Μ.1/2015 Τ.Υ., και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

129/2015

9.   Έγκριση  όρων διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ &  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» - Α.Μ. 75/2012 Τ.Υ., ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και ψήφιση – διάθεση πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

130/2015

10.  Εγκριση  δαπανών  παγίας  προκαταβολής του Δήμου Πεντέλης έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

131/2015

11.  Εγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

132/2015

12.  Εγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

133/2015

13.  Έγκριση ψήφισης – διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015 που αφορούν σε δαπάνες, επιχορηγήσεις, προμήθειες και δικαστικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ

134/2015

14.  Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

135/2015

15.  Εγκριση πίνακα αμοιβών της δικηγόρου Τσικίνη Άννας – Μαρίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

136/2015

16.  Εγκριση του από 15-5-2015 πίνακα αμοιβών της δικηγόρου Φωτοπούλου Αικατερίνης

ΟΜΟΦΩΝΑ

137/2015

17.  Εγκριση του από 10-6-2015 πίνακα αμοιβών  της δικηγόρου Φωτοπούλου Αικατερίνης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

138/2015

18.  Εγκριση πίνακα αμοιβών της δικηγόρου Σιουρούνη – Βόγλη Παρασκευής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

139/2015

19.  Εγκριση πίνακα αμοιβών της δικηγόρου Μπίθα Ελένης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

140/2015

20.  Αποδοχή δωρεάς εικαστικού έργου και  υλικών φύτευσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies