Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Λοιπά σύμμεικτα απορρίμματα – πράσινος κάδος

Τα λοιπά απόβλητα που δεν ανακυκλώνονται και δεν είναι βιοαποδομήσιμα, δηλαδή δεν μπορούν να τοποθετηθούν στον καφέ κάδο, απορρίπτονται στους πράσινους και γκρι κάδους του Δήμου μας. Τα απορρίμματα αυτά οδηγούνται για ταφή στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) που λειτουργεί στην περιοχή της Φυλής ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ). Στόχος όλων μας είναι να απορρίπτουμε κατά το δυνατό λιγότερα απορρίμματα στους πράσινους και γκρι κάδους. Όταν ολοκληρωθεί το δίκτυο των καφέ κάδων στο σύνολο της πόλης, ο Δήμος θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα απόσυρσης όλων των σιδερένιων κάδων από την πόλη και αντικατάστασή τους με μικρότερους πράσινους κάδους, ώστε να δέχονται λιγότερα απορρίμματα. Η αποκομιδή τους γίνεται από Δευτέρα έως Σάββατο πρωινές ώρες, από 9 απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου Πεντέλης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο