Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

21 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόβλητα οικοδομικών εργασιών, κατεδαφίσεων (μπάζα)

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τα συγκεκριμένα απόβλητα την ευθύνη συλλογής και μεταφοράς τους σε χώρο που θα υποστούν ειδική επεξεργασία για να ανακυκλωθούν από εγκεκριμένο φορέα – σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), έχει ο πολίτης που πραγματοποιεί τις σχετικές οικοδομικές εργασίες οι οποίες τα δημιούργησαν.

Ο Δήμος Πεντέλης, για πολύ μικρές ποσότητες, μέχρι πέντε σακούλες, συλλέγει τα απορρίμματα αυτά προς διευκόλυνση των συμπολιτών μας. Η συλλογή γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή πρωί.

Καλούμε τους πολίτες να αφήνουν τα απορρίμματα αυτά, το νωρίτερο το βράδυ της Δευτέρας ή της Πέμπτης. Απαραίτητο πριν να έχει ειδοποιηθεί ο Δήμος είτε τηλεφωνικά στο τηλ 213 2050098-99, είτε είτε ηλεκτρονικά στο FixMyCity, σημειώνοντας στις παρατηρήσεις του συστήματος: (α) την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η συλλογή και (β) τον όγκο των απορριμμάτων κατ’ εκτίμηση.

Μέριμνα του συμπολίτη μας που παράγει τέτοιου είδους απόβλητα, είναι να μην μένουν παρά ελάχιστες ώρες στους δρόμους της πόλης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο