Ετήσιος Απολογισμός Δημάρχου (έτος 2011)

Επισυνάπτεται το κείμενο της Λογοδοσίας για το έτος 2011