Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με το άρθρο 74  του ν.3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης" η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης είναι εννεαμελής με Πρόεδρο το Δήμαρχο.

 

Σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. 59/2017  της Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ.  η σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης από 6.3.2017 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δήμαρχος, Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

Τακτικά Μέλη:

 1. Κολιός Μιχαήλ
 2. Μουαμελετζής Γεώργιος
 3. Παλαιοδήμος Άγγελος
 4. Μασμανίδου Αικατερίνη
 5. Βιλιώτης Ηλίας
 6. Κεχαγιά Δήμητρα
 7. Τζουμάκας Κωνσταντίνος
 8. Λίγκας Καπλάνης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Ζώης Ιωάννης
 2. Κιτσούλης Ελευθέριος
 3. Μούστρης Παναγιώτης
 4. Κατοίκου Ευσταθία
 5. Μητροπούλου Γεωργία  

 

Σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. 167/2014 της Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ.  η σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης για τη χρονική περίοδο 1.9.2014 – 5.3.2017 είχε ως εξής:

Πρόεδρος: Δήμαρχος, Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

Τακτικά Μέλη:

 1. Μπούρας Βασίλειος
 2. Μουαμελετζής Γεώργιος
 3. Παλαιοδήμος Άγγελος
 4. Μπούσουλα – Χάνου Αρχοντία
 5. Κυβέλου Παναγιώτα
 6. Κεχαγιά Δήμητρα
 7. Κατοίκου Ευσταθία
 8. Κωνσταντάς Σπυρίδων

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Κιτσούλης Ελευθέριος
 2. Ζώης Ιωάννης
 3. Βορέας Σεβαστός
 4. Σταυρόπουλος Δημήτριος
 5. Κοσμοπούλου Αναστασία  

 

Σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. 04/2013της Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. , η σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

 1. Δήμαρχος, Δημήτριος Στεργίου Καψάλης, Πρόεδρος
 2. Καβουρίδης Αντώνιος,
 3. Αποστολάκος Δημήτριος,
 4. Γκατζόλης Παναγιώτης,
 5. Κοντουλάκος Ελευθέριος,
 6. Μούστρης Παναγιώτης,
 7. Κωστόπουλος Βασίλειος,
 8. Σταυρόπουλος Δημήτριος,
 9. Καρατζής Αναστάσιος.

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Βορέας Σεβαστός
 2. Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη
 3. Μωραϊτης Κων/νος
 4. Σαφλιάνης Ιωάννης
 5. Φειδοπιάστης Αντώνιος

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφορά στην περίοδο 1.1.2013 - 31.8.2014

 

Η σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέχρι την 31.12.2013 είχε ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

 1. Δήμαρχος, Δημήτριος Στεργίου Καψάλης, Πρόεδρος
 2. Αποστολάκος Δημήτριος,
 3. Γκατζόλης Παναγιώτης,
 4. Καβουρίδης Αντώνιος,
 5. Κοντουλάκος Ελευθέριος,
 6. Μούστρης Παναγιώτης,
 7. Σαφλιάνης Ιωάννης,
 8. Σταυρόπουλος Δημήτριος,
 9. Καρατζής Αναστάσιος.

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Βορέας Σεβαστός
 2. Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη
 3. Κωστόπουλος Βασίλειος
 4. Κοσμοπούλου Αναστασία