Πρόσκληση - 27η Συνεδρίαση Ο.Ε.

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην 27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Πέμπτη 20-12-2012  και ώρα  8.30 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα θέματα όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 27 OE.pdf)Prosklisi 27 OE.pdf[ ]128 kB