Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 74  του ν.3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης" η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης είναι εννεαμελής με Πρόεδρο το Δήμαρχο.

   

Σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ.58/2017 της Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης από 06.03.2017 έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Δήμαρχος, Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

Τακτικά Μέλη:

 1. Μιχαλέλης Δημήτριος                
 2. Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία
 3. Αποστολόπουλος Θεόδωρος             
 4. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης                   
 5. Κυβέλου Παναγιώτα                
 6. Μητροπούλου Γεωργία                
 7. Τζουμάκας Κων/νος    
 8. Κατοίκου Ευσταθία


Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Κοντουλάκος Ελευθέριος
 2. Βορέας Σεβαστός            
 3. Τσουχνικάς Ηλίας
 4. Κεχαγιά Δήμητρα                
 5. Κοσμοπούλου Αναστασία

 

Σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. 166/2014 της Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης για τη χρονική περίοδο 1.9.2014 – 5.3.2017 είχε ως εξής:

Πρόεδρος:  Δήμαρχος, Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

Τακτικά Μέλη:

 1. Μιχαλέλης Δημήτριος                
 2. Αποστολόπουλος Θεόδωρος             
 3. Βιλιώτης Ηλίας                    
 4. Μωραΐτης Κων/νος                
 5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης         
 6. Μητροπούλου Γεωργία                
 7. Κοσμοπούλου Αναστασία
 8. Τζουμάκας Κων/νος    


Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Μασμανίδου Αικατερίνη
 2. Αποστολάκος Δημήτριος            
 3. Κοντουλάκος Ελευθέριος
 4. Κεχαγιά Δήμητρα                
 5. Κατοίκου Ευσταθία

Η θητεία της ως άνω Οικονομικής Επιτροπής αφορά στην περίοδο 1.9.2014 - 05.03.2017

Σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. 03/2013 της Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 13 Ιανουαρίου 2013 μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2014, η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

 1. Δήμαρχος, Δημήτριος Στεργίου Καψάλης, Πρόεδρος
 2. Ζώης Ιωάννης
 3. Μπούρας Βασίλειος
 4. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία
 5. Αποστολόπουλος Θεόδωρος
 6. Μωραϊτης Κωνσταντίνος
 7. Φειδοπιάστης Αντώνιος
 8. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
 9. Κοσμοπούλου Αναστασία

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Καβουρίδης Αντώνιος
 2. Τσουχνικά Ηλίας
 3. Κοντουλάκος Ελευθέριος
 4. Σαφλιάνης Ιωάννης
 5. Καρατζής Αναστάσιος

Η θητεία της ως άνω Οικονομικής Επιτροπής αφορά στην περίοδο 1.1.2013 - 31.8.2014

 

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι την 31.12.2012 είχε ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

 1. Δήμαρχος, Δημήτριος Στεργίου Καψάλης, Πρόεδρος
 2. Καρβουνάκης Γεώργιος
 3. Αποστολόπουλος Θεόδωρος
 4. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία
 5. Μωραϊτης Κωνσταντίνος
 6. Ζώης Ιωάννης 
 7. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
 8. Κοσμοπούλου Αναστασία
 9. Φειδοπιάστης Αντώνιος

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Κοντουλάκος Ελευθέριος
 2. Μπούρας Βασίλειος
 3. Κωστόπουλος Βασίλειος
 4. Πολίτη Ελένη