Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού (1 ατόμου ΔΕ Μαγείρων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (11 μήνες)

Υπηρεσία

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

(Για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών)

*ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2023)

1

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Λήξη Υποβολής αιτήσεων : Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (mainprotocol@penteli.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Καλαμβόκη 2α Μελίσσια, Τ.Κ.15127, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Παπαδάκη Μανωλίας  (τηλ. επικοινωνίας: 2132050078-92).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Ανακοίνωση 

Παράρτημα 

Αίτηση

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο