Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2023 Δήμου Πεντέλης για την πρόσληψη με συμβάσεις ΙΔΟΧ συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών δεκαπέντε (15) ατόμων, ήτοι δυο (2) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και δεκατριών (13) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2023 Αρ. πρωτ. 17925/4921/04.09.2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΙΘΩΞ3-ΧΟ2) Δήμου Πεντέλης για την πρόσληψη με συμβάσεις ΙΔΟΧ συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών δεκαπέντε (15) ατόμων, ήτοι δυο (2) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ και δεκατριών (13) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, με σκοπό την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα Δήμου Πεντέλης.

Αιτήσεις από Σάββατο 14.10.2023 έως και Δευτέρα 23.10.2023

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΟΧ 3 2023 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ3 2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

 

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο