Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                       Μελίσσια 11 Ιουνίου  2021

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

143/2021

Παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για προσφυγή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (τριετής με προαίρεση) ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού λόγω μη κατάθεσης προσφορών (άγονος) χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

 

144/2021

Αποδοχή Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης  Πράξης στο ΜΕΤΡΟ 8: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3  «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.1 «Δασικές Πυρκαγιές» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

   

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

145/2021

1.   Διαβίβαση 1ου πρακτικού διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΟΔΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ)», Α.Μ. 108/2018 Τ.Υ. ΜΕ Α/Α συστήματος 109698 ΕΣΗΔΗΣ.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

146/2021

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ 4 με τίτλο: «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» με τίτλο: Προμήθεια Εξοπλισμού χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων στο Δήμο Πεντέλης.  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

147/2021

3. Λήψη Απόφασης για την υποβολή Πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ 4 με τίτλο: «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» με τίτλο: Προμήθεια Εξοπλισμού χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων στο Δήμο Πεντέλης.  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

148/2021

4. Λήψη Απόφασης για την υποβολή Πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ 6 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» με τίτλο: «Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Πεντέλης»  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

149/2021

5. Λήψη Απόφασης για την υποβολή Πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ 7 με τίτλο: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» με τίτλο: «Αναβάθμιση-Αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου και προσθήκη αιθουσών στο νηπιαγωγείο της ΔΚ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης»

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

150/2021

6. Λήψη Απόφασης για την υποβολή Πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ 9 με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος στον Δήμο Πεντέλης»  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

151/2021

7. Λήψη Απόφασης για την υποβολή Πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ 11 με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» με τίτλο: «Εκπόνηση Προγράμματος Ελέγχου Υποδομών του Δήμου Πεντέλης»  

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

152/2021

8. Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ.2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020).  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

153/2021

9. Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ.2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020).  

 

       ΟΜΟΦΩΝΑ

 

154/2021

10.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετησίου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

155/2021

11. Διαγραφή μικρών βεβαιωμένων οφειλών προς Ο.Τ.Α. (Νόμος 4795/2021).  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

156/2021

12. Υποβολή λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2020, για προέλεγχο.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

157/2021

13. Μείωση μισθώματος τριών (3) γηπέδων τένις στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

158/2021

14. Αποδοχή δωρεάς σε είδος (μπλουζάκια) στην Εθελοντική ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

——— 15.  Παραχώρηση χρήσης χώρου. ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
 

159/2021

16.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της μίσθωσης του κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Πόντου στη Δ.Κ. Μελισσίων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο