Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                           Μελίσσια 9 Οκτωβρίου  2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   17ης/6-10-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΨΗΦΙΣΗ

194 1.    Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών εκδήλωσης 28ης Οκτωβρίου έτους 2020.

 ΟΜΟΦΩΝΑ

195 2.    Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής) των υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης (τριετής 2020 – 2023), μετά από άγονο διαγωνισμό.

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 3 κατά

 

196 3.    Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

197 4.    Έγκριση 3ου πρακτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια τροφίμων των υπηρεσιών του Δήμου (τριετής 2020-2023) και κατακύρωση αποτελέσματος.

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 3 κατά

 

198 5.    Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής  ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά κλαδιών, συλλογή και μεταφορά ογκωδών και υλικών κατεδαφίσεων και μεταφορά στερεών αποβλήτων 2020-2023 [με δικαίωμα προαίρεσης για έξι (6) μήνες ακόμη] και κατακύρωση αποτελέσματος.

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 3 κατά

 

199 6.    Παράταση συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση δράσεων με σκοπό την προαγωγή και ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Πεντέλης.

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 3 κατά

 

200 7.    Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή αποζημίωσης με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας μεταβιβαζόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας  Ε.Σ. και Ε.Σ.  επί αιτήσεώς τους (αρ. πρωτ. 10541/2020) – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

201 8.    Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020).

ΟΜΟΦΩΝΑ

202 9.    Διαγραφή χρέωσης από 0,5% τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2017, 2018, 2019.

ΟΜΟΦΩΝΑ

203 10. Ανανέωση  παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης για το οικ.  έτος 2020.

ΟΜΟΦΩΝΑ

204 11. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

205 12. Αποδοχή της δωρεάς χρηματικού ποσού από τον όμιλο Αντισφαίρισης Μελισσίων.

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 3 κατά

 

206 13. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη προσφυγής ανάκλησης κατά της 28/2020 Πράξης.

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 3 κατά

207 14. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησιών  στο  Ο.Τ. 20 της Δ.Κ. Μελισσίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

208 15. Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), με σκοπό την αναδιαμόρφωση κτιρίων της παλιάς πτέρυγας Μπόμπολα του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ, για την κάλυψη των αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 3 κατά

 

209 16. Καθορισμός τελών – συνδρομών για την υλοποίηση πολιτιστικών αθλητικών δράσεων καθώς και για τη χρήση των πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων από φορείς, ιδιώτες κ.α. – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 3 κατά

 

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο