Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                          Μελίσσια 23 Οκτωβρίου  2020
 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

 

210

1.     Έγκριση 3ου πρακτικού, για την επιλογή αναδόχου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3,5 ΕΤΩΝ και με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 15% στο Ηλεκτρικό Ρεύμα και 30% στο Φυσικό Αέριο με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος.

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

211

2.     Διαβίβαση 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Εργασίες για την εναρμόνιση με τις διατάξεις ασφαλείας και λοιπές εργασίες σε εφαρμογή του Π.Δ 99/17 (1ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ, 2ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ & 3ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ) εκτός του άρθρου 6.ΟΜΟΦΩΝΑ
 

 

212

3.     Έγκριση Φακέλου Μελέτης, Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού, Επιλογή Διαδικασίας Διαγωνισμού και Έγκριση Όρων Διακήρυξης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών (Υποέργο 3) για το έργο «Ανάπλαση και Αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος», συνολικού προϋπολογισμού 73.745,33€ συμπ. Φ.Π.Α.ΟΜΟΦΩΝΑ
 

213

4.     Υποβολή πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Δήμου Πεντέλης για την εκμίσθωση τριών (3) φωτιζόμενων γηπέδων τένις Δήμου Πεντέλης για έγκριση και κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
 

214

5.     Συμμόρφωση με την με αρ. 1284/2020 Απόφαση ΑΕΠΠ (7Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ) για τη διακήρυξη του διαγωνισμού  με θέμα «Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου για τρία (3) έτη (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για τέσσερις (4) μήνες ακόμη).ΟΜΟΦΩΝΑ
 

 

215

6.     Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Δήμου Πεντέλης (Ν. Αττικής) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.ΟΜΟΦΩΝΑ
 

216

7.     Ένταξη στο πρόγραμμα «Απόκτηση ελευθέρων Κ.Χ. στις πόλεις 2019» του Πράσινου Ταμείου.ΟΜΟΦΩΝΑ
 

217

8.    Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Δήμου Πεντέλης  Γ΄  τριμήνου οικονομικού έτους 2020  και  υποβολή  Έκθεσης  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο.

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

218

9.     Παράταση της προγραμματικής σύμβασης του έργου με τίτλο  «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», Α.Μ. 7/2016Τ.Υ μεταξύ Δήμου Πεντέλης και Περιφέρεια Αττικής.ΟΜΟΦΩΝΑ
 

219

10.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Συντήρηση Αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Πεντέλης» Α.Μ. 25/2018 Τ.Υ.ΟΜΟΦΩΝΑ
 

220

11.  Προσωρινή τιμή χρέωσης κατασκευής νέων εξωτερικών συνδέσεων (διακλαδώσεων) ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2020 στα πλαίσια του έργου « Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2020» Α.Μ 30/2020 Τ.Υ.ΟΜΟΦΩΝΑ
 

 

12.  Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το χημικό καθαρισμό κοινόχρηστων και λοιπών χώρων του Δήμου Πεντέλης από graffiti, αφίσες κ.α, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης δύο (2) μηνών.ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
 

 

13.  Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση αστικού πρασίνου και χώρων πρασίνου» ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ: Τρία (3) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης δύο (2) μηνών Εκτιμώμενη διάρκεια: 01/11/2020 – 31/12/2023 προϋπολογισμού 74.214,00 ευρώ (Αρ. Μελέτης 15/2020 ΔΥΚΠ).ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
 

221

14.  Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕΒΕ στα πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID -19».ΟΜΟΦΩΝΑ
 

222

15.  Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.ΟΜΟΦΩΝΑ
 

223

16. Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ.2 Ν.4674/2020(ΦΕΚ 53/τ.α/11-3-2020).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο