Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 19ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                        Μελίσσια 01/08/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  19ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 28/07/2023 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/08/2023
  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
137 1.         Έγκριση του Πρακτικού μετά από συμμόρφωση, επί του σκεπτικού της υπ’ αριθμ. 259/2023 Πράξης του κλιμάκιου ΣΤ’ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ιδίως της παρ 4. Αυτής, για τον υπ. αριθ. Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 176947, ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Αρ. Πρωτ. 21697/6237/14/11/2022 Διακήρυξης επαναπροκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την “Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων” για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δήμου σύνολο δαπάνης 2.453.092,00 €, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. ΟΜΟΦΩΝΑ  
138 2.         Λήψη απόφασης για:την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Αποκαταστάσεις και έργα μετά από χιονοπτώσεις εντός έτους 2023 ΠΟΣΟ 150.000,00€. ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο