Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 19ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                              Μελίσσια 6 Nοεμβρίου  2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   19ης/4-11-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

224

1ο ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του κ. Ζ.Ι. με την ιδιότητά του ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών σύμφωνα με το υπ’ αρ. 28/2019 πρωτόκολλο μήνυσης του Δασαρχείου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

225

      2ο   ΘΕΜΑ:  Αποδοχή της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

226

1.     Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το χημικό καθαρισμό κοινόχρηστων και λοιπών χώρων του Δήμου Πεντέλης από graffiti, αφίσες κ.α, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης δύο (2) μηνών.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

227

2.     Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση αστικού πρασίνου και χώρων πρασίνου του Δήμου Πεντέλης για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης δύο (2) μηνών.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

228

3.     Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ

229

4.     Αποδοχή της δωρεάς voucher και χρηματικού ποσού από τον Αθλητικό Όμιλο Ζωή.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

230

5.     Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής) των υπηρεσιών του Δήμου (τριετής 2020-2023).

ΟΜΟΦΩΝΑ

231

6.     Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

232

7.     Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Πεντέλης Έτους 2017» – Α.Μ 2/2017 Τ.Υ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

233

8.     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 878/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω3ΦΔΩΞ3-ΗΞ7) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και καθορισμός αμοιβής της.

ΟΜΟΦΩΝΑ

234

9.     Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμός αμοιβής του.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

235

10.   Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την  σύνταξη και κατάθεση προτάσεων καθώς και την παράσταση του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της από 15-10-2019 αγωγής (Κτηματολογικές Διαφορές) των Α. Δ.  κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης και καθορισμός αμοιβής του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

11.   Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της αγωγής των Β.Σ. κ.λ.π. (Διαδικασία εργατικών διαφορών) κατά του Δήμου Πεντέλης και καθορισμός αμοιβής του.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

236

12.   Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για  σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος (προτάσεις) καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 8ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της έφεσης των Εταιρειών «Α. Παπαδημητρίου Α.Τ.Ο.Ε.» και «Μπίνιο Α.Ο.Ε» κατά του Δήμου Πεντέλης την 5/11/2020 και καθορισμός αμοιβής του.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

237

13.   Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και την παράσταση του ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως των  Ε.Β. κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης και καθορισμός αμοιβής του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

238

14.   Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και την παράσταση του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 2/9/2020 αγωγής (Κτηματολογικές Διαφορές) των Ι. και Α.Μ. κατά του Δήμου Πεντέλης και καθορισμός αμοιβής του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

239

15.   Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για  σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος και την παράστασή του  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της προσφυγής της Σ.Γ.  κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης και για την ακύρωση της υπ’ αρ. 3/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός αμοιβής του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

240

16.   Διαγραφή χρέωσης από 0,5% τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2017, 2018, 2019.

ΟΜΟΦΩΝΑ

241

17.   Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

242

18.   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την χορήγηση βεβαίωσης ΤΑΠ ακινήτων ιδιοκτησίας Παλατιανού – Κατωπόδη στο Ο.Τ. 196 της Δ.Κ. Μελισσίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

243

19.   Έγκριση αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου και δύο υπαλλήλων του Δήμου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

244

20.     Αποδοχή δωρεάς σε είδος (όργανα γυμναστικής) στο Δήμο Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

245

21.   Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

246

22.   Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

247

23.   Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

248

24.    Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2021 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο