Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 18:00
              

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Απόφαση Δ.Σ

03/2020

Έλεγχος νομιμότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ακύρωση της 3/2020

1o ΕΗΔ: Συζήτηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δήμου Πεντέλης προς ΑΔΜΗΕ, που απορρέουν από την με αρ. πρωτ. 12218/31.05.2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ του έργου « Παραλλαγή όδευσης τμημάτων των υφιστάμενων Γ.Μ. 400 ΚV ΚΥΤ Αργυρούπολης – Κουμουνδούρου και ΚΥΤ Παλλήνης – Αγ. Στεφάνου καθώς και λειτουργία των εν λόγω Γ.Μ.» και λήψη σχετικής απόφασης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ

 

04/2020

2ο ΕΗΔ: Ψήφισμα για την εγκατάσταση των Σταθμών Πλευρικών Διοδίων στους ανισόπεδους κόμβους Αγίου Στεφάνου και Βαρυμπόμπης ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
05/2020 3ο ΕΗΔ: Ανάληψη υποχρεώσεων ΑΜΝΕΠ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ & ΑΝΑΒΟΛΗ
  Επικύρωση πρακτικών  6ης Τακτικής ,7ης έκτακτης, 8ης  ειδικής, 9ης Τακτικής & 10ης   έκτακτης Συνεδρίασης έτους 2019  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

——–

Θέμα 1ο : 8η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2019 –Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

——–

Θέμα 2ο : Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 και υποβολή Έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο- Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

——–

Θέμα 3ο : Αποδοχή 7η – 8η – 9η – 10η – 11η – 12η κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους( πρώην ΣΑΤΑ ) 2019  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

——–

Θέμα 4ο : Καθορισμός ποσού για έξοδα κηδείας δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και δημοτικών Συμβούλων έτους 2020  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

——–

Θέμα 5ο : Καθορισμός του ανώτατου ποσοστού εξόδων Δημοτικών Κοινοτήτων  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

——–

Θέμα 6ο : Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ Ο.Τ. Γ294 ΤΗΣ 3ης ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ»  

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

——–

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου στο μέτρο: «Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2019».  

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

——–

Θέμα 8ο : Έγκριση έναρξης διαδικασίας ανοικτού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων – μηχανημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

——–

Θέμα 9ο : Ορισμός μελών επιτροπών έτους 2020 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
 

 

——–

Θέμα 10ο : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή έργου του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 170  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

——–

Θέμα 11ο : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή έργου του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 170.  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

——–

Θέμα 12ο  : Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλόλητας επιλογής σχολικού χώρου  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

——–

Θέμα 13ο : Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Πεντέλης, για το έτος 2020  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

——–

Θέμα 14ο : Εισήγηση για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ( ΟΣΥ) για την παραχώρηση οχημάτων για την λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας Πεντέλης ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
 

——–

Θέμα 15ο : Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

——–

Θέμα 16ο : Μη κοπή  ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Διονύσου 28Β στην Κοινότητα Μελισσίων  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

——–

Θέμα 17ο : Μη  κοπή  δύο (2) δένδρων (κουκουναριές) στο πεζοδρόμιο της οδού Περικλέους 12, στην Κοινότητα Μελισσίων  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

——–

Θέμα 18ο : Μη κοπή  ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Ήρας Εστίας & Αυλίδος, στα Μελίσσια  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

——–

Θέμα 19ο : Μη κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Σερίφου 19 & Δεληγιάννη στη Κοινότητα Μελισσίων  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

——–

Θέμα 20ο : Τη  κοπή  ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Ομήρου 23, στη Κοινότητα Μελισσίων ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
 

——–

Θέμα 21ο : Κοπή πέντε (5) θάμνων (πικροδάφνες) στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκιβιάδου 7 στη Κοινότητα Μελισσίων ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
 

 

——–

Θέμα 22ο : Κοπή ενός  (1) δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο της οδού Άρεως 35  έναντι στη Κοινότητα Μελισσίων  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

——–

Θέμα 23ο : Μη κοπή ενός  (1) δένδρου (Βραχυχίτωνας) στο πεζοδρόμιο της οδού Οδ. Ανδρούτσου 6 και 3ης Σεπτεμβρίου 22 στη Κοινότητα Μελισσίων  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

——–

Θέμα 24ο : Μη κοπή ενός (1) δένδρου (Πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Ανδρ. Παπανδρέου και Δεληγιάννη  στη Κοινότητα Μελισσίων  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

——–

Θέμα 25ο : Μη κοπή ενός (1) δένδρου (Ευκάλυπτος) επί της  οδού Βυζαντίου 45 στη Κοινότητα Ν.Πεντέλης ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
 

 

——–

Θέμα 26ο :  Κοπή ενός (1) δένδρου  (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της  συμβολής των οδών Κανάρη και Γεωργ. Παπανδρέου  στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

——–

Θέμα 27ο : Κοπή ενός (1) δένδρου (Πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου 12 (έναντι)  στη Κοινότητα Πεντέλης  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

——–

Θέμα 28ο : Κοπή  (1) δένδρου (κυπαρίσσι)   στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καλισσίων 28 στη Κοινότητα Πεντέλης ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
 

——–

Θέμα 29ο : Συμπληρωματική απόφαση Δ.Σ. για την προαγωγή του Ειδικού Δημοτικού σχολείου Πεντέλης  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

06/2020

Θέμα 30ο : Συμπληρωματική Κατανομή ΚΑΠ έτους 2019 λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

07/2020

Θέμα 31ο : Δ΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2019 λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές  

ΟΜΟΦΩΝΑ

08/2020 Θέμα 32ο : Α΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2020 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

——–

Θέμα 33ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄αρ.202/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Φυσικού Αντικειμένου και ως προς το συνολικό Προϋπολογισμό του υποέργου (1) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002379  

 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

——–

Θέμα 34ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄αρ.203/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Φυσικού Αντικειμένου και ως προς τον συνολικό Προϋπολογισμό του υποέργου (1) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002379  

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

09/2020 Θέμα 35ο : Δωρεάν χρήση Κολυμβητηρίου και Γυμναστηρίου Δ.Α.Κ. Μελισσίων  

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

                                                                       ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο