Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                         Μελίσσια 26.09.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  23ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 22/09/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/09/2023

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

167.2023 1.         Έγκριση πρακτικού  διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Σύνολο Δαπάνης 2.453.092,00€ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: με την υπ’ αρ. 10224/31-05-2021 αίτηση ένταξης στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο: «Δράσης Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και η οποία δυνάμει της υπ’ αριθ. 10224/2021 Απόφασης, ενέταξε  το έργο του Δήμου Πεντέλης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και κατακύρωση αποτελέσματος μετά από την με αρ. 259/2023 πράξη κλιμακίου ΣΤ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΟΜΟΦΩΝΑ
168.2023 2.         Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού Ιπποκράτους στην περιοχή του νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης» (Πηγής Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Αττικής) ΟΜΟΦΩΝΑ
169.2023 3.         Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 για την πρόσκληση με κωδικό 01 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
170.2023 4.         Οριστική Παραλαβή Μελέτης με τίτλο Μελέτη Ολοκλήρωσης 3ης – 4ης Γειτονιάς- Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΟΜΟΦΩΝΑ
171.2023 5.         Πρόταση για τη διάθεση ποσού 47.060,00€ για την λειτουργία λαϊκών αγορών του Δήμου Πεντέλης έτους 2024. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο