Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                          Μελίσσια 04.10.2023
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  24ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 29/09/2023 
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/10/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
172.2023
1.         Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια Τροφίμων των υπηρεσιών του  Δήμου (τριετής 2024-2026).
ΟΜΟΦΩΝΑ
173.2023
2.         Αποδοχή 7ης - 8ης - 9ης κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (πρώην ΣΑΤΑ) 2023.
ΟΜΟΦΩΝΑ
174.2023
3.         Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για προσκύρωση εδαφικής λωρίδας ιδιοκτησίας σύμφωνα με την πράξη αναλογισμού αποζημιώσεων προκύρωσης και τακτοποίησης οικοπέδων ,  Δήμου Πεντέλης και καταβολή οφειλόμενης αποζημιώσεως προς το Δήμο με τιμή μονάδος βάσει της ισχύουσας αντικειμενικής αξίας (αίτηση Αλουμανή Αγγελική του Κυριακούλη, Αλουμανή Ελένη του Βασιλείου, Αλουμανή Γεώργιου του Βασιλείου).
ΟΜΟΦΩΝΑ
175.2023
4.         Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
ΟΜΟΦΩΝΑ
176.2023
5.         Εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες του Κ.Α. “Λοιπές δαπάνες Γενικής Φύσεως”.
ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο