Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                            Μελίσσια, Τρίτη 27.09.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  25ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 23/09/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/09/2022

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΙΣΗ
2341.            Λήψη απόφασης για την προμήθεια οχημάτων στα πλαίσια της πράξης με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης Δήμου Πεντέλης», ενταγμένης το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με την Πρόσκληση ΑΤ12 στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», προϋπολογισμού 2.453.092,00€ (συμπ.ΦΠΑ).ΟΜΟΦΩΝΑ
2352.             Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού άρδευσης, προϊόντων πρασίνου και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση χώρων πρασίνου του Δήμου Πεντέλης 25/2021 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Σύνολο Δαπάνης 1.361.831,86 € συμπ.ΦΠΑ 24% Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» και με αρ. πρωτ. Πρόσκλησης αιτήσεων χρηματοδότησης 14576/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ).ΟΜΟΦΩΝΑ
2363.             Ορθή επανάληψη «Έγκρισης όρων διακήρυξης (Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας) για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας έτους 2022 – 2023».ΟΜΟΦΩΝΑ
2374.            Πρόταση για τη διάθεση ποσού 47.060,00 € για τη λειτουργία λαϊκών αγορών του Δήμου Πεντέλης έτους 2023.ΟΜΟΦΩΝΑ
2385.             Αποδοχή δωρεών συνολικού ποσού ύψους 4.729,60 ευρώ.ΟΜΟΦΩΝΑ
2396.             Αποδοχή δωρεάς για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης ποσού 1.849,90 ευρώ.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
2407.             Διαγραφή χρέωσης από δαπάνη σύνδεσης αποχέτευσης λόγω εξόφλησης της.ΟΜΟΦΩΝΑ
2418.             Ακύρωση της υπ’ αριθ 158/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (παράτασης μίσθωσης αυτομάτων πωλητών)ΟΜΟΦΩΝΑ
2429.             Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ».ΟΜΟΦΩΝΑ
24310.          Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ».ΟΜΟΦΩΝΑ
24411.          Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ».ΟΜΟΦΩΝΑ
24512.          Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ».ΟΜΟΦΩΝΑ
24613.          Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδοτήσεων  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
24714.           Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδοτήσεων  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
24815.          Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδοτήσεων  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
24916.          Ανάθεση σε δικηγόρο για έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο Ο.Τ. 206 της Δ.Κ. Νέας  Πεντέλης και υποβολή σχετικής πρότασης για πολεοδομική ρύθμιση.ΟΜΟΦΩΝΑ
25017.         Ανάθεση σε δικηγόρο για έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο Ο.Τ. 74 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης και υποβολή σχετικής πρότασης.ΟΜΟΦΩΝΑ
25118.          Έγκριση της υπ’ αρ. 453/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΒΕΞΩΞ3-ΨΥΝ) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
25219.          Έγκριση της υπ’ αρ. 641/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΘΟΩΞ3-0Ν0) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
25320.          Έγκριση της υπ’ αρ. 643/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 6261ΩΞ3-ΖΣ5) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος παροχής εξηγήσεων της Δημάρχου Πεντέλης και παράσταση εκπροσώπησης ενώπιον του  Πταισματοδικείου Αμαρουσίου και καθορισμός αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
25421.          Έγκριση της υπ’ αρ. 644/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ5ΙΖΩΞ3-ΤΓ1) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος παροχής εξηγήσεων της Δημάρχου Πεντέλης και παράσταση εκπροσώπησης ενώπιον του  Πταισματοδικείου Αμαρουσίου και καθορισμός αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
25522.          Έγκριση της υπ’ αρ. 656/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΕΑ7ΩΞ3-ΥΛ9) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση υπομνημάτων παροχής εξηγήσεων επτά (7) Δημοτικών Συμβούλων και παράσταση εκπροσώπησης ενώπιον του  Πταισματοδικείου Αμαρουσίου και καθορισμός αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
25623.          Έγκριση της υπ’ αρ. 679/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 67ΤΞΩΞ3-34Ν) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση υπομνημάτων παροχής εξηγήσεων του πρώην Δημάρχου Πεντέλης και δεκατεσσάρων (14) Δημοτικών Συμβούλων και παράσταση εκπροσώπησης ενώπιον του  Πταισματοδικείου Αμαρουσίου και καθορισμός αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
25724 Έγκριση της υπ’ αρ. 947/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΣΖΞΩΞ3-ΣΓΡ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση σημειώματος και εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου κατά τη συζήτηση της από 15/9/2022 αίτησης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)  του Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ» κατά του Δήμου Πεντέλης κατά τη δικάσιμο της 21/9/2022ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο