Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 26ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                          Μελίσσια 14.11.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  26ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 10/11/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/11/2023

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
189 1.         Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου του Δήμου Πεντέλης με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής – επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Πεντέλης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». ΟΜΟΦΩΝΑ  
190 2.           Υποχρεωτική Αναμόρφωση  Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Δάνειο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ” Προμήθεια Συστημάτων & Ειδικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας .Ψηφιακή Σύγκλιση. ΟΜΟΦΩΝΑ  
191 3.         Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου  ”Θάλωσσι” Δ.Κ. Νέας Πεντέλης» Α.Μ. 29/2023  Τ.Υ. συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 4.328.060,00€ (Μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Η χρηματοδότηση της δράσης προβλέπεται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. ΟΜΟΦΩΝΑ  
192 4.         Λήψη απόφασης για έγκριση της από 10/11/2023 επικαιροποιημένης μελέτης με Α.Μ. 6/2023 και τίτλο “Μελέτη Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πεντέλης” ΟΜΟΦΩΝΑ  
193 5.         Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2024 ΟΜΟΦΩΝΑ  
194 6.         Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024 ΟΜΟΦΩΝΑ  
——- 7.         Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2024 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  
195 8.         Καθορισμός τελών Διαφήμισης για το έτος 2024 ΟΜΟΦΩΝΑ  
196 9.        Εξειδίκευση πίστωσης για την Πρόσθετη Επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής  Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ  
197 10.     Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  και καθορισμός αμοιβής του για σύνταξη και κατάθεση  υπομνήματος καθώς και την παράστασή του ενώπιον του  13ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της  που άσκησε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μετά την υπ’ αρ. Α14578/2021 Αναβλητική Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 15/11/2023 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση. ΟΜΟΦΩΝΑ  
198 11.     Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  και καθορισμός αμοιβής του για σύνταξη και κατάθεση  υπομνήματος καθώς και την παράστασή του ενώπιον του  13ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της  που άσκησε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μετά την υπ’ αρ. Α14579/2021 Αναβλητική Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 15/11/2023 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση. ΟΜΟΦΩΝΑ  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο