Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 34ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                          Μελίσσια, Τρίτη 13.12.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  34ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 09/12/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 13/12/2022

 ΘΕΜΑΤΑ   ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
3481.                     Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πεντέλης» συνολικής προυπολογισθείσης αξίας 309.822,68 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ΑΡ. ΜΕΛ.95/2021 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.ΟΜΟΦΩΝΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ

 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
3491.                   Έγκριση μελέτης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων και του Πνευματικού Κέντρου Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης  και ορισμός υπαλλήλου ως χειριστή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.ΟΜΟΦΩΝΑ
3502.             Έγκριση Φακέλου Μελέτης, Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού, Εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης μελέτης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο ««Μελέτη για την ωρίμανση του έργου «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης με ανάπλαση της πλατείας και των οδικών τμημάτων που την περικλείουν», συνολικού προϋπολογισμού 1.072.259,08€ (συμπ. Φ.Π.Α).ΟΜΟΦΩΝΑ
3513.             Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών και δημιουργία νέας παιδικης χαράς στο Δήμο Πεντέλης. Α.Μ. 63/2022 Τ.Υ. προϋπολογισμού 447.660,83 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%ΟΜΟΦΩΝΑ
3524.             Έγκριση πρακτικών επιτροπής διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων και Ιστών για Παιδικές Χαρές και Πάρκα στο Δήμο Πεντέλης» Πολυετής Σύμβαση: Δύο (2) έτη ενδεικτικός προυπολογισμός 370.264,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% αριθμός μελέτης: 41/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
3535.             Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια καινούργιου απορριμματοφόρου». 48/2022 Τ.Υ με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Σύνολο δαπάνης 148.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
3546.             Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) του έργου «Αναβάθμιση του χώρου του πευκοδάσους Μελισσίων μέσω παρεμβάσεων σύμφωνα με τη διαχειριστική μελέτη περιόδου περιόδου 2020-2029 Δημοτικών Αλσυλλίων Δήμου Πεντέλης».ΟΜΟΦΩΝΑ
3557.             Έγκριση όρων διακήρυξης (προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας) για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στα κτίρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
3568.             Τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ. 12455/1-7-2022 σύμβασης ως προς τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας (τη χρονική διάρκεια της σύμβασης- λύση σύμβασης).ΟΜΟΦΩΝΑ
3579.             Εξειδίκευση πίστωσης για την πρόσθετη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο