Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 35ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                  Μελίσσια, Τρίτη 20.12.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  35ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 16/12/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/12/2022

 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
3581.    2η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2022.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 2.    Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
3593.    Kαθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023.ΟΜΟΦΩΝΑ
3604.    Καθορισμός τελών Διαφήμισης , για το έτος 2023.ΟΜΟΦΩΝΑ
3615.    Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023.ΟΜΟΦΩΝΑ
3626.    Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023.ΟΜΟΦΩΝΑ
3637.    Έγκριση πρακτικών (1ο , 2ο ) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Α.Μ. 49/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Σύνολο Δαπάνης 1.339.200,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%. χρηματοδότηση: (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕ 061 και πιο συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68255/5-7-2022 (ΑΔΑ: 61ΚΞ46ΜΤΛΡ-ΔΔ2) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.ΟΜΟΦΩΝΑ
3648.    Απόδοση πάγιας προκαταβολής Μελισσίων και απαλλαγή υπολόγου για το οικονομικό έτος 2022.ΟΜΟΦΩΝΑ
3659.    Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας προκαταβολής Νέας Πεντέλης για το οικονομικό έτος 2022.ΟΜΟΦΩΝΑ
36610.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης και απαλλαγή υπολόγου για το οικονομικό έτος 2022.ΟΜΟΦΩΝΑ
36711.  Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 24249/7027/2021 Δημόσιας Σύμβαση, ως προς την αλλαγή στοιχείων της εταιρείας του αναδόχου.ΟΜΟΦΩΝΑ
36812.  Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού (φυσικό πρόσωπο) της πράξης «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους (Δ. Πεντέλης)» με Κωδικό ΟΠΣ 5136155 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και με κωδικό πράξης 2022ΣΕ27510024.ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο