Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                      Μελίσσια   19-2-2021

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 4ης/16-2-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 33

1.     Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή ανακατασκευή συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Πεντέλης έτους 2020» και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

34

2.     Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης -παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας και του Δήμου Πεντέλης για τη μελέτη και εκτέλεση ανεξάρτητων και αυτοτελών εργασιών στο λατομείο Ράϊκου στα όρια του αστικού ιστού της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

35

3.     Λήψη απόφασης σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης  για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Πεντέλης  (προμήθεια δύο απορριμματοφόρων με σύστημα πλύσης κάδων και δύο αναρροφητικών σαρώθρων πεζού χειριστή)» και ορισμού εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης προϋπολογισμού 508.400,00 συμπ. Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

36

4.     Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (παρ.2 άρθρου 74 Ν. 4745/2020 ΦΕΚ 214/τ.Α/6.11.2020).

ΟΜΟΦΩΝΑ

37

5.     Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών συνοπτικών-ανοικτών-διεθνών έτους 2021.

ΟΜΟΦΩΝΑ

38

6.     Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης  Μελέτης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής,  με τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο Πεντέλης» και κατακύρωση αποτελέσματος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο