Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μελισσίων, Καλαμβόκη 2α, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 10:00πμ

Σύμφωνα με τα ακόλουθα έγγραφα:

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2020 ΟΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12341 με ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 12341 με ΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο